O autorce

Michaela Rašková Zelinková se narodila 30. 5. 1982 v Olomouci. V roce 2006 ukončila diplomovou prácí na téma Kostěná a parohová industrie z Dolních Věstonic I studium archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doktorský titul získala na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2013. Ve své disertační práci se zaměřila na subsistenční strategie mladopaleolitických lovců-sběračů, a to jak nepotravní (Kniha I - Industrie z tvrdých živočišných materiálů ve světle antropologické zooarcheologie), tak i potravní (Kniha II - Exploatace sobů ve světle biologické a antropologické zooarcheologie).

Během studií příležitostně přednášela na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, Ústavu antropologie PřF MU a Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze. V roce 2007 získala Stipendium francouzské vlády na vědeckou stáž v laboratořích Maison René Ginouvés v Paříži, se zaměřením na traseologii industrie z tvrdých živočišných materiálů. V rámci pobytu se aktivně podílela na organizaci mezinárodní konference ICAZ - Worked Bone Research Group, která proběhla v roce 2007 v Paříži. V témže roce rovněž obdržela stipendium proděkana MU na studijní pobyt na Institutu IPH Paris, kde se mimo jiné zúčastnila zasedání Commission de Nomenclature de l'industrie de l'os, které se stala členem.

Během uplynulých let se autorka zúčastnila celé řady vědeckých konferencí a podílela se na řešení několika grantových projektů. Mezi nejvýznamnější patří samostatný projekt financovaný MU v Brně (Program rektora), zaměřený na technologicko-ekonomickou analýzu industrie z tvrdých živočišných materiálů z Dolních Věstonic I a projekt financovaný GA UK v Praze, studující proces opracování kůže v pravěku, na kterém autorka spolupracovala s S. Krásnou a M. Moníkem.

Po stránce vědecké se autorka věnuje tzv. antropologické zooarcheologii, přičemž klade důraz na kontextuální přístup ke studovanému materiálu. Z toho důvodu rovněž postupně rozšiřuje oblast své působnosti o další obory, jako je například tafonomie, patologie, etologie, paleoetnologie, experimentální archeologie atd. V centru autorčina zájmu stojí vztah člověka a zvířete, respektive subsistenční strategie, na které se snaží nahlížet z různých úhlů pohledu.

 

V současné době se autorka vedle práce archeologické věnuje rovněž alternativní medicíně a fyzioterapii, a to zejména veterinární. 


Mládě soba, Auzet, Francie


Kontakt

Mgr. Michaela Rašková Zelinková, Ph.D.

+420 724 295 351